Ödeme Emrine Dava Açılması Yürütmeyi Durdurur Mu?

Ödeme emri bildiriminden sonra mükellefe vergi mahkemelerinde 7 günlük süre içinde dava açması veya borcun ödenmesi imkânı tanınmaktadır.

Ödeme emrine karşı açılan davalarda, yargı yerlerinde yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece tahsilata ve kovuşturmaya devam edilir.

Bunun nedeni ise ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalarda tahsil işleminin durmaması devam etmesidir.

Davanın  devamı sırasında, yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece takip işlemleri süreceğinden borcu karşılayacak değerde taşınır veya taşınmaz varlıkların haczi yapılmış olması halinde borçlunun dava sonucunda ayrıca taşınır veya taşınmaz bildiriminde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca vergi mahkemesinde ödeme emrine karşı açılan davalarda taşınır veya taşınmaz ile ilgili açıklamada bulunma süresi ilk derece mahkemenin son kararına kadar uzamaktadır.

Diğer taraftan, ödeme emri ile takip edilen borcun bir kısmına dava açılması halinde, dava konusu yapılmayan amme alacağı kısmı için, ödeme emri tebliği üzerine 7 gün içinde taşınır ve taşınmaz bildiriminde bulunma mecburiyetine yönelik süre uzatımı söz konusu değildir.

Kaynak: VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ

MÜKELLEF HATTI:0850 304 94 41

İNTERNET SİTESİ: https://versav.org.tr