50 Yıldır Suç Sayılan Langırt Artık Serbest

Anayasa Mahkemesi, langırt oynamanın suç sayılmasına karşı açılan davada kararını verdi. Yaklaşık 50 yıldır suç sayılan langırt oynamak artık serbest.

langırt artık serbest

Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi, 1968 tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının, “Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesi kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastıyla oynanmasa dahi langırt ve benzeri oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır” bölümleri ile 2. maddesindeki “Bu kanuna aykırı hareket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya yüz günden bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Sanıklar hakkında iş yerlerinde langırt makinesi bulundurmak suçundan dolayı açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralların anayasaya aykırı olduğu kanısına varan ve kazanç kastı olmaksızın çaba ve maharet ile oynanan bir oyun sebebiyle kişilerin cezalandırılmasının adil olmadığını belirten yerel mahkemenin talebini Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı.
Yüksek Mahkeme, “Bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, yetkili makamlardan işletme izni alınmak suretiyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kişilerin serbestçe kullanımına açık olduğu ve kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde, el becerisine dayanarak oynanan langırt makinesini, herhangi bir kazanç kastıyla oynanmasa dahi bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etmenin yasaklanması, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığı gibi hukuk devletinin gereği olan adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır” değerlendirmesi yaptı.
Hukuk düzeninde öngörülen bir yasağın hukuk devleti ilkesine aykırı bulunmasının, yasak konusu eylem için getirilen yaptırımı da anayasaya aykırı kılacağını belirten Yüksek Mahkeme, bu nedenle eylemi gerçekleştirenlerin 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmalarını öngören kuralı da anayasaya aykırı buldu.
Yüksek Mahkeme, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun’un 1. ve 2. maddelerinin “langırt” ibaresi yönünden anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oy birliği ile karar verdi.

Haber kaynağı NTV